Pracodawcy - Regulamin | Portal pracy Jobexpress.pl - Najkrótsza droga do pracy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

DEFINICJE:

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

USŁUGODAWCA - Outsourcing Solutions Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Murckowska 14 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348458 Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, podająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 954-26-92-648 i numer REGON 241490138.

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Status Usługobiorcy może uzyskać każdy przedsiębiorca lub podmiot prowadzący zorganizowaną działalność zarobkową lub niezarobkową, posiadający w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych.

USŁUGI - wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy regulamin.

 • oferty pracy, ogłoszenia: Usługodawca umożliwia Usługobiorcy umieszczenie w serwisie Jobexpress.pl oferty pracy oraz zapewnia Usługobiorcy możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów:
  oferty pracy/ogłoszenia - mogą być umieszczane w wersji standard (ogłoszenia nieodpłatne) oraz w wersji premium (ogłoszenia płatne). Szczegółowe informacje dotyczące różnic między ogłoszeniami standard i premium umieszczone są na stronie internetowej: http://www.jobexpress.pl/uslugi-ogloszenia.
 • odświeżenie: Usługodawca umożliwia Usługobiorcy aktualizowanie daty ogłoszenia w trakcie jego emisji. Usługa odświeżenia nie wydłuża czasu trwania emisji ogłoszenia, a jedynie aktualizuje ofertę w wynikach sortowania. Usługa odświeżenia dotyczy wyłącznie ofert premium.
 • własna szata graficzna pracodawcy: Usługobiorca ma możliwość publikacji swoich ofert pracy o wyglądzie zgodnym z identyfikacją wizualną firmy (Usługa nie dotyczy ofert standard). Pracodawca korzystający z tej usługi dostarcza własny szablon ogłoszenia, który zostanie przez niego przygotowana według specyfikacji technicznej dostarczonej mu przez Usługodawcę.
 • banery reklamowe: Usługodawca umożliwia Usługobiorcy wykupienie miejsca na zamieszczenie baneru reklamowego. Dopuszczalne miejsca emisji baneru, oraz jego forma i wielkość zostaną wskazane przez Usługodawcę.
 • artykuł sponsorowany: Usługodawca umożliwia Usługobiorcy umieszczenie artykułu promującego firmę, produkt lub usługę.
 • unikalne konto pracodawcy: Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu. Konto służy do zarządzania zamieszczonymi na nim ofertami pracy i nadsyłanymi aplikacjami. Dane udostępniane przez Usługobiorcę wraz z logotypem są widoczne na stronie internetowej dedykowanej Usługobiorcy.
 • newsletter: Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zapisanie się na cykliczny newsletter, tj. biuletyn z informacjami z serwisu Jobexpress.pl i jego partnerów dotyczącymi m.in. zmian i nowych funkcjonalności i rynku pracy. Newsletter jest wysyłany do Usługobiorcy drogą elektroniczną. Wiadomości wysyłane będą z różną częstotliwością do wybranej na podstawie danych rejestracyjnych grupy Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie. Poprzez skorzystanie z usługi usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie z serwisu Jobexpress.pl lub jego partnerów informacji handlowych, zgodnie z pouczeniem zawartym na stronie internetowej umożliwiającej skorzystanie z usługi. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość zrezygnowania z otrzymywania newslettera.

ZAMÓWIENIE – nie dotyczy ofert Standard - jest to indywidualnie wypełniony formularz zawierający dane dotyczące zamawiającego, płatnika i rodzaju usług rekrutacyjnych wraz z zobowiązaniem do terminowego uregulowania płatności na rzecz Usługodawcy. W celu realizacji zamówienia Usługobiorca powinien odesłać podpisany druk Zamówienia do Usługodawcy na numer faksu podany w zamówieniu lub na wskazany przez pracownika adres e-mail.

SERWIS Jobexpress.pl - serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.jobexpress.pl w ramach którego Usługodawca świadczy usługi.

FORMULARZ REJESTRACYJNY - formularz wypełniony przez użytkownika przy rejestracji zawierający dane teleadresowe, którego wypełnienie jest wymagane do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i określa zasady publikacji ofert pracy na serwisie Jobexpress.pl.
 2. W wypadku korzystania z usług płatnych regulamin stanowi integralną cześć z zamówieniem.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

II. REJESTRACJA

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje z chwilą:
  • prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w serwisie www.jobexpress.pl i założenie konta, lub
  • założenia konta przez pracownika Usługodawcy i zaakceptowania przez Usługobiorcę regulaminu poprzez przystąpienia do korzystania z konkretnych usług.
 2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny, lub przystępując do korzystania z usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, iż:
  • podane dane są zgodne ze stanem faktycznym
  • podane dane nie naruszają jakkolwiek praw osób trzecich
  • zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach serwisu www.jobexpress.pl unikalne konto.
  • Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła
 4. Usługobiorca ma możliwość usunięcia konta bez podania przyczyny, wysyłając prośbę drogą elektroniczną na adres info@jobexpress.pl

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługobiorca
  • Usługobiorca zamieszcza oraz redaguje oferty pracy samodzielnie za pomocą dostępnego w serwisie unikalnego konta pracodawcy, które jest wyposażone w specjalny panel pracodawcy. Zamieszczone oferty powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także nie mogą naruszać dobrych obyczajów i dóbr osobistych osób trzecich. Na wypadek naruszenia tego wymogu, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego usunięcia oferty pracy.
  • Usługobiorca zamieszczając ofertę pracy w serwisie Jobexpress.pl, składa zapewnienie o prawdziwości wskazanych przez niego danych.
  • Usługobiorcy przysługuje prawo do zamieszczenia oferty pracy w maksymalnie trzech wybranych branżach (właściwych dla ogłoszenia) i lokalizacji, która jest miejscem świadczenia pracy.
  • Usługobiorcy przysługuje prawo do zamieszczenia oferty pracy w dowolnym województwie lub wielu województwach i wybranych przez siebie lokalizacjach w ramach jednego ogłoszenia wyłącznie gdy są one miejscem świadczenia pracy.
  • Usługobiorca ma prawo do publikacji jednego ogłoszenia standard w ramach jednej rekrutacji. Wielokrotne ogłoszenia dotyczące jednej rekrutacji nie będą publikowane.
  • Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść oferty pracy, za szkody wyrządzone posługiwaniem się przypisanego mu loginu i hasła, a także za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich wskutek publikowania przez niego ogłoszenia.
  • Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści ogłoszenia danych kontaktowych, w szczególności odsyłających bezpośrednio do strony zawierającej informację o stanowiskach niepublikowanych w Portalu. Wyjątkiem są Certyfikowane Agencje Pracy Tymczasowej które mogą w treści ogłoszenia podać nr telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za daną rekrutację oraz Instytucje publiczne (mogą podać pełne dane kontaktowe).
 2. Usługodawca
  • Usługodawca zobowiązany jest do umożliwienia Usługobiorcy zamieszczania w serwisie Jobexpress.pl przygotowanych przez niego ofert. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia, opóźnienia czy uniemożliwienie publikacji oferty pracy z przyczyn od niego niezależnych.
  • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych przez Usługobiorcę i nie jest zobowiązany do ich weryfikacji, ani też weryfikacji samego Usługobiorcy. Powyższe dotyczy także treści zgłoszeń (aplikacje, wzory CV, zaproszenia do składania ofert oraz inne treści) Kandydatów dokonywanych w Portalu.
  • Usługodawca ma jednak prawo dokonywania kontroli uprzedniej i następczej zamieszczanych przez Usługobiorcę ofert pracy z punktu widzenia ich prawdziwości, rzetelności i zgodności z prawem oraz z niniejszym regulaminem.
  • Usługodawca uprawniony jest do usunięcia ogłoszenia Usługobiorcy w przypadku ustalenia, iż jest on nierzetelnym pracodawcą, że oferta pracy jest fikcyjna i może stwarzać zagrożenie dla potencjalnego pracownika, a także jeśli narusza ona przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu bądź dobra osobiste osób trzecich.
  • Usługodawca ma także prawo wstrzymania ogłoszenia w przypadku gdy ustali, iż dane Usługobiorcy podane podczas rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności lub wiarygodności. Usługobiorca uznaje, że nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń (w tym finansowych) wobec Usługodawcy.
  • W przypadku usunięcia oferty pracy przez Usługodawcę, Usługobiorca będzie niezwłocznie zawiadomiony drogą elektroniczną o usunięciu jego oferty pracy z serwisu Jobexpress.pl lub o jego wstrzymaniu i możliwości korekty.
  • Oferty standard po ich weryfikacji i zaakceptowaniu przez Usługodawcę, zostają opublikowane na portalu w czasie 24 godzin od ich dodania w panelu pracodawcy pod warunkiem, iż będą one dodane w panelu pracodawcy w godzinach 08:00-15:00 od Poniedziałku do Czwartku.
  • Ogłoszenia zamieszczane w serwisie Jobexpress.pl są publikowane na stronach portali współpracujących z Jobexpress.pl po ich uprzedniej weryfikacji i akceptacji przez Usługodawcę. Aktualna lista partnerów jest dostępna na stronie internetowej.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją portalu.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto usługobiorcy w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonalności kont lub serwisu www.jobexpress.pl
  • Usługodawca uprawniony jest do usunięcia ogłoszenia w wersji standard bez podania przyczyny
  • W sytuacji niestosowania się do przepisów niniejszego regulaminu Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Usługobiorcy i odmówienia dalszej publikacji ofert pracy.

IV. TERMIN WAŻNOŚCI USŁUG

Usługi zamówione przez Usługobiorcę należy wykorzystać w terminie 182 dni od momentu wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę, chyba że zamówienie stanowi inaczej.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI – nie dotyczy ofert Standard

 • Usługobiorca może wykupić usługi serwisu Jobexpress.pl samodzielnie korzystając z serwisu PayU.pl lub za pośrednictwem pracownika Jobexpress.pl.
 • Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługi jest obowiązująca oferta z aktualnym cennikiem udostępniona publicznie na stronie internetowej. W przypadku akcji promocyjnych, wynagrodzenie za Usługi mogą określać szczegółowe warunki danej promocji.
 • Ceny podane w cennikach są cenami netto i do wszystkich cen zawartych na fakturach VAT zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku klientów zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej warunkiem zwolnienia z opłaty podatku VAT jest podanie podczas składnia zamówienia poprawnego numeru EU VAT.
 • Podstawą do wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT jest podpisany przez Usługobiorcę druk Zamówienia. Faktura VAT zostanie wystawiona w momencie otrzymania przez Usługodawcę podpisanego Zamówienia. W przypadku braku możliwości odesłania podpisanego zamówienia, podstawą do wystawienia faktury VAT może być klauzula Zamówienia, przesłana przez Usługobiorcę do Usługodawcy drogą elektroniczna.
 • W przypadku, gdy Usługobiorca zalega z płatnością, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania emisji oferty pracy do czasu uregulowania zaległej płatności. Wstrzymanie korzystania z usługi nie zwalnia Usługobiorcy z płatności wynagrodzenia określonego w fakturze VAT.
 • W przypadku, gdy usługobiorca zalega z płatnością, Usługodawca, może odmówić Usługobiorcy możliwości przystąpienia do realizowania kolejnego zamówienia do czasu uregulowania zaległych płatności za usługi zamówione wcześniej.

VI. POUFNOŚĆ

 • W celu podniesienia skuteczności zamieszczanych ogłoszeń Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do ich publikacji w dowolnych mediach lub środkach masowego przekazu, o ile nie wiąże się to z żadnymi kosztami po stronie Usługobiorcy.
 • Poprzez zawarcie umowy z Usługodawcą i zamieszczenie w serwisie Jobexpress.pl ofert pracy, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności na ich udostępnienie spółce Outsourcing Solutions Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Murckowska 14 w celu kojarzenia ofert pracy z ofertami złożonymi przez potencjalnych pracowników.
 • Poprzez zawarcie umowy z Usługodawcą, Usługobiorca wyraża zgodę na informowanie go o aplikacjach Kandydatów zamieszczonych na Portalu.
 • Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą).
  Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
  • nazwisko i imiona,
  • firma, numer ewidencyjny NIP i REGON,
  • adres siedziby,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, nr faksu,
  • informacje na temat branży działalności,
  • dane osoby kontaktowej,
  • podane przez Klienta dodatkowe informacje o firmie.
  Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów realizacji zawartej umowy oraz celów marketingowych.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mogą składać reklamacje w sprawach dotyczących usług na adres poczty elektronicznej info@jobexpress.pl
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)
  • przedmiot reklamacji
  • okoliczności uzasadniające reklamację
  Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 10 dni od zamieszczenia regulaminu w serwisie www.jobexpress.pl
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą komunikowane z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie www.jobexpress.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.