Kandydaci - Regulamin | Portal pracy Jobexpress.pl - Najkrótsza droga do pracy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

DEFINICJE:

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

USŁUGODAWCA - Outsourcing Solutions Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Murckowska 14 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348458 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, podająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 954-26-92-648 i numer REGON 241490138.

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

USŁUGI - wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy regulamin.

 • oferta pracy: Usługodawca umieszcza w serwisie Jobexpress.pl oferty przekazane przez pracodawców i inne podmioty oraz zapewnia Usługobiorcy możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów.
 • unikalne konto kandydata: Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu.
 • możliwość aplikowania: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość aplikowania na wybraną przez siebie ofertę pracy.
 • zapisywanie ofert do aktówki: Zarejestrowany Usługobiorca ma możliwość zapisywania i usuwania wybranych przez siebie ofert do tak zwanej Aktówki. Jeśli jakaś oferta okaże się dla Usługobiorcy interesująca, może zaznaczyć odpowiednią opcję i przenieść ją do swojej aktówki, zawierającej także zapisane w niej wcześniej oferty.
  W ramach Aktówki Usługodawca może udostępniać Usługobiorcy funkcjonalności pozwalające na zarządzanie zapisanymi ofertami i powiązanie ich przez Usługobiorcę z aplikacjami wysłanymi na ogłoszenia.
 • baza CV: Usługobiorca może zamieścić w bazie CV kandydatów swoje CV w formie określonej przez Usługodawcę. W przypadku zamieszczania CV jako dokumentu. Warunkiem zamieszczenia CV w bazie CV kandydatów jest wyrażenie zgody na udostępnianie go pracodawcom, którzy korzystają z bazy.
  Zamieszczenie CV Usługobiorcy w bazie CV kandydatów może być uzależnione od wypełnienia określonych pól w profilu Usługobiorcy. W przypadku udostępnienia danych osobowych pracodawcy, staje się on również administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich zgodne z prawem przetwarzanie.
 • RSS: Usługodawca udostępnia za pomocą technologii RSS informacje o aktualnych ofertach pracy opublikowanych w serwisie Jobexpress.pl. Aby Usługobiorca mógł korzystać z kanału RSS potrzebny jest specjalny program, tak zwany czytnik RSS.
 • newsletter: Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zapisanie się na cykliczny newsletter, tj. biuletyn z informacjami z serwisu Jobexpress.pl i jego partnerów dotyczącymi m.in. pracy i rozwoju zawodowego. Newsletter jest wysyłany do Usługobiorcy drogą elektroniczną. Wiadomości wysyłane będą z różną częstotliwością do wybranej na podstawie danych rejestracyjnych grupy Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.
  Poprzez skorzystanie z usługi wyraża on zgodę na otrzymywanie z serwisu Jobexpress.pl lub jego partnerów informacji handlowych, w szczególności dotyczącymi pracy oraz edukacji, zgodnie z pouczeniem zawartym na stronie internetowej umożliwiającej skorzystanie z Usługi.
  Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość zrezygnowania z otrzymywania newslettera.

SERWIS Jobexpress.pl - serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem http://www.jobexpress.pl w ramach którego Usługodawca świadczy usługi.

FORMULARZ REJESTRACYJNY - formularz wypełniony przez użytkownika przy rejestracji zawierający dane teleadresowe, oraz informacje o wykształceniu itd.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

II. REJESTRACJA

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje z chwilą:
  • prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w serwisie www.jobexpress.pl i założenie konta, lub
  • zaakceptowania regulaminu i przystąpienia do korzystania z konkretnych usług.
 2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny, lub przystępując do korzystania z usług uprzednim zaakceptowaniu regulaminu oświadcza, iż:
  • podane dane są zgodne ze stanem faktycznym
  • podane dane nie naruszają jakkolwiek praw osób trzecich
  • zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach serwisu www.jobexpress.pl unikalne konto.
  • Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła
 4. Usługobiorca ma możliwość usunięcia konta bez podania przyczyny, wysyłając prośbę drogą elektroniczną na adres info@jobexpress.pl

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługobiorca
  • Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w serwisie formularzy zamieszczać własne cv, listy motywacyjne, inne dane i dokumenty, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  • Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczoną na jego koncie.
 2. Usługodawca
  • Usługodawca uprawniony jest do usunięcia zgłoszenia Usługobiorcy na wypadek ustalenia, że zgłoszenie jest fikcyjne a także jeśli narusza ono przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, bądź dobra osobiste osób trzecich.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją portalu.
  • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść aplikacji wysyłanych przez Usługobiorcę i nie jest zobowiązany do ich weryfikacji.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Usługobiorcy w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonalności kont lub serwisu www.jobexpress.pl

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez serwis, oraz inne dane, podane przez Usługobiorcę, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w regulaminie serwisu.

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dz.u. 1997 nr 133 poz. 883).

 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 powyżej, przetwarzane przez Usługodawcę, są danymi, które Usługobiorca udostępnia w trakcie rejestracji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. Wypełnienie formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach serwisu).
 3. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych pochodzących zarówno od Usługodawcy, jak i innych podmiotów oraz celem przesyłania Usługobiorcy newslettera zawierającego informacje związane z serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w serwisie, oraz inne informacje związane z tematyką serwisu. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca musi wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.
 4. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia.
 5. Prawa, o których mowa pkt. 4 powyżej, Usługobiorca może realizować składając wniosek do usługodawcy listem poleconym na adres jego siedziby lub listem wysłanym pocztą elektroniczną z adresu użytego przy zakładaniu konta w serwisie na adres podany w zakładce „kontakt”. W ramach niektórych usług świadczonych przez Usługodawcę znajdują się także opcje pozwalające na usunięcie swoich danych. Usunięcie przez Usługobiorcę danych niezbędnych do świadczenia usługi przez Usługodawcę jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
 6. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331)
 7. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Usługobiorców) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis Jobexpress.pl używa "cookies" w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu Jobexpress.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Usługobiorcy. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu Jobexpress.pl przez Usługobiorców.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług na adres poczty elektronicznej info@jobexpress.pl
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)
  • przedmiot reklamacji
  • okoliczności uzasadniające reklamację
 4. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2011r.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 10 dni od zamieszczenia regulaminu w serwisie www.jobexpress.pl
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą komunikowane z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie www.jobexpress.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.